Halmstad växer och utvecklas - Halmstadmoderaterna

Halmstad växer och utvecklas

Halmstad växer och utvecklas

Halmstad har precis passerat 100 000 invånare och har gått från att vara en stor småstad till en liten storstad. 2050 kommer Halmstads befolkning ha passerat 150 000 personer. Det är en tillväxttakt som vi aldrig har varit i närheten av tidigare.

En större stad skapar helt nya förutsättningar för en vitalare arbetsmarknad, större utbud inom handeln och ökad valfrihet inom välfärden, och ett mer levande kultur-, fritids- och nöjesliv. Men det ställer också krav på att vi från politikens sida pekar ut vägen för hur Halmstad ska växa på ett klokt och hållbart sätt – utan att skapa nya problem som vi skjuter framför oss till kommande generationer. Detta är en av de mest komplicerade, men också en av de mest spännande uppgifter som vi har att lösa de närmaste åren.

Vi vill att Halmstad ska vara den bästa livsplatsen. Vårt utbud av bostäder, utbildning, offentlig service, arbete och fritidssysselsättningar ska vara bland det bästa i landet. Så ska Halmstad vara idag och så ska ett Halmstad med 150 000 invånare vara.

I detta avsnitt kan du läsa mer om vår politik för ett attraktivt Halmstad som växer och utvecklas.

Skola och utbildning

Förskolan och skolan ska tillvarata och utveckla barns lust att lära och ge dem den kunskap de behöver för framtiden. Kunskap är nyckeln till ett självständigt, gott och tryggt liv som vuxen. Moderaterna vill att alla elever ska ges möjlighet att uppnå kunskapsmålen oavsett kön, familjebakgrund, bostadsort eller andra förutsättningar. I Halmstad ska det inte finnas hinder för social rörlighet.

I Halmstad finns det över 100 skol- och förskoleverksamheter med olika huvudmän och inriktningar. Denna mångfald och valfrihet är någonting som vi vill värna och utveckla. Vi vill nu införa aktivt skolval i Halmstad. Det innebär att Halmstad frångår principen med områdesskolor. Halmstads kommun ska erbjuda skolor med olika inriktningar och pedagogiker och bara för att man bor närmast en viss skola är det inte säkert att den skolan är bäst lämpad för att utbilda en viss elev. Föräldrarna och eleverna ska ha möjlighet att välja skola, inte att kommunen bestämmer utifrån var man bor.

Halmstads kommun erbjuder idag barnomsorg även nattetid, så kallat “Nattis”, för föräldrar med arbetstid förlagd till kvälls- och/eller nattetid. Detta tycker Moderaterna i Halmstad är viktigt. En god barnomsorg är en grundläggande förutsättning för arbetslinjen. Ingen ska behöva tacka nej till ett arbete på grund av flexibla arbetstider och bristande barnomsorg. Vi vill utveckla konceptet med Nattis och komplettera det med ytterligare platser inom barnomsorgen på flexibla tider utifrån den efterfrågan som finns.

Skolan är grundläggande vad gäller allas möjlighet att skapa sig en framtid och ett liv i trygghet. Alla barn ska, oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningarna, ges möjlighet till en bra start i livet genom en bra skola och utbildning. För att öka elevernas måluppfyllelse och kunskapsinhämtning är goda pedagoger den enskilt viktigaste faktorn. Allt börjar med en god pedagog och det ledarskap som pedagogen visar i klassrummet. Vi vill därför se ökad undervisningstid för eleverna så att eleverna får mer tid med skickliga pedagoger.

Alla barn kan lyckas i skolan, men en förutsättning är att eleverna känner trygghet och får studiero. Vi vill noggrant kartlägga och åtgärda de brister som finns i studiero i samtliga skolor i Halmstad. Lärarna ska också få möjlighet att ge omdöme i ordning och reda och rektorerna ska ges rätten att införa mobilförbud under lektionstid på skolor där användandet av mobiltelefoner i klassrummet inverkar negativt på studieron.

Modern undervisning sker med en pedagogik som skiljer sig ifrån tidigare generationers undervisning och där det elevindividuella ansvaret är stort. Vi vill därför verka för att studieteknik ska vara ett obligatoriskt moment i undervisningen i Halmstads skolor.

Alla som har skolan som arbetsplats ska mötas av en daglig miljö som respekterar det jämställda och jämlika samhället. Kulturella strukturer som hindrar flickor från att delta i och tillgodogöra sig skolundervisningen på lika villkor som pojkar hör inte hemma inom skolan i Halmstad.

Modern teknik och IT har blivit ett uppskattat och effektivt verktyg för ett utvecklat lärande, men som redskap blir det aldrig bättre än ansvarig pedagogs kunskap om verktyget. Vi vill verka för kompetensutveckling för lärarna och då särskilt med inriktning på digitala läromedel.

Vi står inför en allvarlig lärarbrist de kommande åren. Hård konkurrens kommer att råda kommunerna och skolorna emellan vid rekryteringsförfaranden framöver. För att möta det kommande lärarbehovet kommer det bli nödvändigt att utforska andra åtgärder. En sådan åtgärd är att utveckla och förbättra förutsättningarna för fler yrkesgrupper i skolan så att läraren kan vara just lärare.

Det saknas idag effektiva och enhetliga sätt för validering av utländska lärarexamina, vilket hindrar utbildade lärare att arbeta som just lärare. Vi vill därför förbättra förutsättningarna för fler yrkesgrupper i skolan samt verka för en bättre valideringsprocess av utländska lärarbetyg.

Att stärka kopplingen mellan skolan och arbetsmarknaden är centralt för att förebygga ungdomsarbetslöshet. Elevernas kunskap om hur arbetslivet fungerar behöver stärkas redan i grundskolan och med en systematik som gör att eleverna exponeras för mer än en typ av yrkesliv. Vi vill också understryka vikten av att företagsamhet och entreprenörskap uppmuntras i skolan.

Betygsinflation är ett växande problem inom den svenska skolan. Rapporter kommer från högskolor och universitet om antagna studenter vars antagningspoäng inte motsvarar vad de därefter presterar inom högre utbildning. Vi vill införa extern rättning av nationella prov.

Halmstads skolor ska redovisa sina samlade kunskapsresultat och slutbetyg för föräldrar och elever i kommunen. En sådan jämförelse kan ligga till grund för föräldrars och elevers aktiva val av skola.

Vi ser gärna gymnasieprogram som erbjuder praktisk sommarutbildning. Genom praktisk sommarutbildning får eleverna arbetslivserfarenhet samtidigt som de får sysselsättning under en del av sommaren och sommarutbildningen blir en naturlig länk mellan skolan och arbetslivet.

Syftet med en gymnasieutbildning är att antingen kvalificera sig för högre studier eller ett arbete. Idag erbjuds en stor variation av olika program, såväl teoretiska som praktiska, inom Halmstads gymnasieskolor, vilket är bra. Dock är det viktigt att de praktiska gymnasiala utbildningarna motsvarar efterfrågan på arbetsmarknaden och då i första hand den lokala. Därför finns det skäl att så långt som möjligt verka för att programutbudet inom Halmstads gymnasieskolor motsvarar efterfrågan på i första hand den lokala arbetsmarknaden.

Moderaterna i Halmstad kommer arbeta för:

 • att värna och öka mångfald och valfrihet inom barnomsorgen
 • att Halmstads kommun ska erbjuda barnomsorg på flexibla tider utöver dagens enda “Nattis-verksamhet”
 • att införa ett aktivt skolval
 • att skolor profilerar sig med olika inriktningar och pedagogiker
 • att inleda ett arbete för att förbättra studieron i Halmstads skolor
 • att skolor får möjlighet att införa omdöme i ordning och reda
 • att skolor får möjlighet att införa mobilförbud under lektionstid
 • att alla Halmstads skolor är jämställda och jämlika
 • att studieteknik blir ett obligatoriskt moment i undervisningen på grundskolan
 • att öka kompetensutveckling för lärarna avseenden digitala läromedel
 • att förbättra förutsättningarna för flera yrkesgrupper i skolan så att läraren kan vara lärare
 • bättre valideringsprocesser avseende utländska lärarbetyg
 • att alla elever i Halmstad genomför prao eller praktik
 • att inom Halmstads kommunal grund- och gymnasieskolor införa extern rättning av nationella prov
 • att programutbudet på Halmstads gymnasieskolor motsvarar efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden
 • att Halmstads kommunala gymnasieskolor erbjuder gymnasieprogram med praktisk sommarutbildning
 • att eftergymnasiala yrkesutbildningar i bristyrken etableras i Halmstad

 

Bostäder

Med ett snabbt växande Halmstad så är en av våra största utmaningar att se till att det finns bostäder till alla. För att säkerställa detta vill vi se över sättet vi arbetar för att en bostad ska kunna byggas. Från start till slut tar det allt för lång tid innan man kan flytta in i sin nya bostad. Vi vill att mer mod och nytänkande ska kunna råda inom bostadsbyggandet, för det krävs om vi ska kunna få fram alla de bostäder som krävs. Detta kommer kräva förändringar i hur kommunen arbetar med regler och myndighetsutövning.

Moderaterna i Halmstad vill att vi omvandlar Larsfridsområdet, mellan Resecentrum och E6, från industri till bostäder och kontor. Vi vill också se att området runt Halmstad C utvecklas och att det skapas bostäder och arbetstillfällen i direkt anslutning till stationen.

Vi vill också se en satsning på Öster där vi tillsammans med fastighetsägare, näringsidkare och boende arbetar med att öka attraktiviteten på området.

Vi vill gärna se en bättre konkurrens på bostadsmarknaden i Halmstad och välkomnar nya stora aktörer att etablera sig här. För att göra det möjligt är vi öppna för tanken att sälja av delar av vårt kommunala bostadsbestånd.

Moderaterna i Halmstad kommer arbeta för:

 • att Halmstad ska ha de kortaste handläggningstiderna för bygglov i Sverige
 • att vi får en gemensam myndighetsnämnd som får ansvaret för moderna och nytänkande regelverk, där hela kommunen går i takt för ökat byggande
 • att tydliga besked ges om vad som skall inlämnas samt beslutsgången med fastställda tidsplaner
 • att nya detaljplaner skall vara mer flexibla och ge utrymme för nytänkande
 • att ge förutsättningar för nya villatomter
 • att fler äganderätter etableras i Halmstad
 • att öka rörligheten på bostadsmarknaden, med mer blandade typer av bostadsbebyggelser i hela Halmstad
 • att fortsätta utveckla våra strandområden – där finns förutsättningar för ökad turism och besöksnäring
 • att området från Resecentrum till Hallarna på sikt omvandlas till en ny levande stadsdel med större inslag av bostäder
 • att använda möjligheten att sälja delar av vårt eget bostadsbestånd för att kunna locka nya bostadsbolag till Halmstad

 

En attraktiv kulturstad

Kulturen är en viktig pusselbit för att människor ska må bra och trivas i Halmstad. Vi vill fortsätta att satsa på såväl bred som smal kultur i alla dess underbara skepnader, men också fokusera på att locka hit fler spännande svenska och utländska kulturarrangemang.

Vi vill att kommunfullmäktiges mål att Halmstad skall vara en av Sveriges främsta kulturkommuner med internationell ryktbarhet inom konsten skall förverkligas.

Infrastrukturen i samhället i form av gator och ledningar är naturlig. Vi vill även skapa en kulturell infrastruktur, som skall utgöra kittet emellan människor. Kulturell framförhållning är viktig för oss.

Vi vill se ett Halmstad som sjuder av liv året runt. Genom att fortsätta utveckla centrummiljön och locka till oss kulturevenemang så vill vi bidra till ett centrum som blomstrar hela året.

Den som har levt ett långt liv har också upplevt mycket. Men det betyder inte att lusten efter nya upplevelser minskar. I Halmstad ska det finnas rika kulturupplevelser för människor i alla åldrar.

Många aktiva inom de kulturella kreativa näringarna är få- och enmansbolag som kan växa om rätt förutsättningar ges. Vi vill därför förbättra de kreativa näringarnas koppling till Halmstads näringslivsutveckling.

 

Moderaterna i Halmstad kommer arbeta för:

 • att ”Kulturstråk Nissan” utvecklas till att vara en kulturell inspirationskälla för alla Halmstadbor och besökare till vår kommun
 • att arbetet med att förnya Bastionen slutförs under nästa mandatperiod
 • att stadens stråk knyts tydligare till stadens historia och levandegörs med hjälp av modern teknik och kulturvandringar
 • att möjligheten att bredda verksamheten på biblioteken med annan offentlig service utreds
 • att vi genom konkret politik börjar genomföra den nya kulturstrategin under nästa år
 • att det görs särskilda insatser för kulturprojekt för äldre som bor hemma med hemtjänst och för de som bor på äldreboenden
 • att ny digital teknik används för att möjligöra nya kulturupplevelser och för att öka tillgängligheten till kulturen i både tid och rum
 • att öka självfinansieringsgraden i kulturen
 • att förenkla och förbättra förutsättningarna för de kulturella kreativa näringarna
 • att Mjellby konstmuseum får sin välbehövliga renovering

 

Idrott och fritid

Halmstad har en stark tradition som idrottsstad. Under de senaste åren har Halmstad utmärkt sig genom att hamna på pallplats som årets breddidrottskommun vid ett flertal tillfällen.

Vi vill fortsätta att utveckla idrotts- och fritidsverksamheten med målsättningen att fler barn och ungdomar ska få bra fritid. Föreningslivet genom alla sina frivilliginsatser är vad som skapar förutsättningarna att det här ska fungera. Därför är det helt avgörande för framtiden att fler ska vilja engagera sig som ledare och funktionärer i våra föreningar. Vi som tror på individen ser också att det finns mängder av goda idéer som tyvärr aldrig blir genomförda. Vi kommer därför verka för att våra föreningar får ett ökat självbestämmande och möjligheter att profilera sig genom att tänka annorlunda.

För att föreningslivet och breddidrotten ska fungera krävs det också att det finns elitidrottsföreningar som fångar upp idrottarna efter ungdomsåren. Vi har många idrottslag på hög nationell nivå, men flera av våra elitidrottslag dras också med stora problem. Att vara lyhörd för detta och att hitta nya arbetssätt för att lyfta elitidrotten i Halmstad blir en viktig uppgift de kommande åren.

Moderaterna i Halmstad kommer arbeta för:

 • att stärka föreningarnas möjlighet att utveckla sin verksamhet utan att kommunala ersättningsmodeller styr i vissa riktningar
 • att utveckla möjligheterna för föreningsdrivna anläggningar
 • att Örjans Vall ska få en hybridgräsmatta för ökad tillgänglighet
 • att utreda möjligheterna för elitidrotten att utvecklas i Halmstad

 

Upplevelsestaden Halmstad

Vi vill att den besöksnäringsstrategi som har tagits fram tillsammans med Halmstads näringsliv nu ska genomföras brett inom kommunen. Halmstad ska kännetecknas av att vara en attraktiv plats med ett varierat utbud av upplevelser. Vi tror att både halmstadbor och besökare söker efter samma saker. Är Halmstad intressant som besöksort kommer den också att vara intressant som boendeort.

En av Halmstads absoluta styrkor är våra långa sandstränder, därför ser vi också att dessa ska få fortsätta att utvecklas. Men Halmstad är betydligt mer än bara sol och bad. Vi tror inte att politiken ska slå fast exakt vilka inriktningar denna strategi ska ha. Det viktiga är att det vägval vi gör är brett förankrat och att det finns uppslutning runt dess förverkligande.

Vi vill erbjuda kvalitativ service till våra besökare, med stöd i en tydlig turistservicestrategi. Turistservicestrategin ska innefatta hur vi ger bästa service till besökare innan, under och efter besöket såväl fysiskt som digitalt.

Moderaterna i Halmstad kommer arbeta för:

 • att den besöksnäringsstrategi som har tagits fram av kommunen och näringslivet genomförs och löpande utvecklas för att skapa en attraktiv destination
 • att arbetet med Stadens Hjärta fortsätter för att utveckla centrummiljön och möjliggöra ett attraktivt centrum
 • att genomföra nödvändiga och omfattande renoveringar av Stora Torg och torggaraget och i samband med detta skapa ett modernt grönt torg, anpassat för mat, handel, evenemang, liv och rörelse
 • att organisera om kommunens myndighetsutövning och regelverk för att skapa tydliga, attraktiva och långsiktiga spelregler för restaurangnäringen
 • att utveckla Halmstads närhet till vattnet, gärna med fler strandnära restauranger, men också strandpromenader, spännande badmöjligheter och fler lättillgängliga naturupplevelser

 

Halmstad som regionalt centrum

Halmstad ska fortsätta att utvecklas som residensstad. Residensstadsfunktionen är viktig eftersom den innebär tillgång till en bred arbetsmarknad och bra service till hallänningarna. Vi ska erbjuda goda möjligheter för statliga och regionala etableringar i Halmstad och verka proaktivt för att dessa ska ske.

Halmstad ska vara en kommun som öppnar dörrar för näringsliv och invånare genom att bidra till kompetensförsörjning och goda pendlingsmöjligheter. Vi ska i än större utsträckning samverka både norrut mot Göteborgsregionen och söderut mot nordvästra Skåne och Greater Copenhagen området så att Halmstad blir en naturlig och viktig del av tillväxtområdet Göteborg – Malmö/Köpenhamn. I framtiden när infrastrukturen fortsatt byggs ut kommer närheten även till norra Tyskland att spela roll for Halmstad som en attraktiv plats i en regional kontext.

Moderaterna i Halmstad kommer arbeta för:

 • att statliga och regionala verksamheter placeras i Halmstad
 • att Halmstad deltar aktivt i projektet Greater Copenhagen
 • att ständigt förbättra pendlingsmöjligheterna från och till Halmstad
 • att persontrafik till Markaryd startas så snart som det är möjligt
 • att en ny fast förbindelse mellan Skåne och Danmark blir verklighet

 

Trygg vård och omsorg

I Halmstad ska medborgarna vara viktigare än politikerna. Valfrihet och god service är våra ledstjärnor. Medborgaren ska stå i fokus och styra verksamheten. Vi kommer alltid kämpa för ökad flexibilitet och valfrihet inom välfärden.

Det finns en stor efterfrågan på trygghetsbostäder, ett sätt att för äldre att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi uppmuntrar både privata entreprenörer och vårt eget kommunala bostadsbolag att bygga nya trygghetsboenden.

Ny digital teknik har stora möjligheter att vara ett komplement till övrig hemtjänst och äldreomsorg. Med hjälp av digitala verktyg kan vården och omsorgen i framtiden flytta närmare invånarna och ge människor ökat medbestämmande och självständighet. Genom införande av IT-lösningar kan Halmstads kommun också uppfattas som en modern och attraktiv arbetsgivare.

Moderaterna i Halmstad kommer arbeta för:

 • att möjliggöra för såväl privata entreprenörer som HFAB att bygga nya trygghetsboenden
 • att biståndsbesluten blir mer flexibla, så att det blir lättare att byta insats
 • att trygghetslarm erbjuds utan biståndsbeslut
 • att Halmstad erbjuder olika typer av utbildningar eller andra aktiviteter som ger anhöriga och frivilliga både avkoppling och stärkta kunskaper
 • att vi satsar på omsorgspersonalen, till exempel genom renodling av undersköterskans/-skötarens yrkesroll
 • att alla anställda erbjuds karriärmöjligheter
 • att privata alternativ erbjuds för mat som levereras till äldreboenden och egna bostäder
 • att göra en storsatsning på digitalisering, så att äldre kan bo kvar hemma längre och med hjälp av smarta tekniska hjälpmedel leva ett självständigt, tryggt liv med hög integritet
 • att Halmstad utvecklar samarbetet med Region Halland för utökad läkarmedverkan
 • att Halmstad i samarbete med Region Halland öppnar en äldrevårdcentral, med ökad trygghet för den äldre, kortare väntetider och färre resor till akuten

 

En levande studentstad

Högskolan är en av Halmstads viktigaste tillgångar. Här utbildas framtidens arbetskraft som Halmstads företagare är i stort behov av. Högskolans innovationskraft är en viktig motor för utvecklingen av inte bara kommunen och näringslivet, utan också av hela Halland. Studentlivet är också en mycket viktig del i att skapa en levande stad. Halmstad ska vårda och utveckla samarbetet med Högskolan och vara en bra stad att vara student i.

Bostadssituationen måste förbättras. Ingen ska behöva tacka nej till en drömutbildning i Halmstad på grund av bostadsbrist. Vi vill minska regelkrånglet i bostadsbyggandet, öka tillgången på byggbar mark och skapa förutsättningar för nya aktörer att ta sig in på bostadsmarknaden i Halmstad.

Mer än hälften av alla studenter får inte jobb inom sitt utbildningsområde efter examen. Genom att satsa på ett växande Halmstad skapas förutsättningar för en starkare och mer levande arbetsmarknad, men det krävs också att kommunen bidrar genom att ytterligare öppna upp sina arbetsplatser för Högskolans studenter.

Moderaterna i Halmstad kommer arbeta för:

 • att Halmstad arbetar för att utses till Årets Studentstad
 • att Högskoleområdet på nya spännande sätt knyts ihop tydligare med centrala Halmstad
 • att kommunen utökar samarbetet med Högskolan, bland annat genom att erbjuda fler praktikplatser och studentprojekt
 • att våra satsningar för ökat bostadsbyggande också förbättrar tillgången till studentbostäder

 

En stark garnisonsstad

Halmstad är en av landets absolut största garnisonsstäder. Uppe på Galgberget ligger Luftvärnsregementet (Lv 6), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) och Militärhögskolan (MHS H) och är arbetsplats för över 1300 personer.

För Halmstads del kommer en allt oroligare omvärld med all sannolikhet att få konsekvenser eftersom försvaret har goda förutsättningar att växa hos oss. Med Halmstads tillgång till vägar, järnväg, hamn och flygplats finns goda transportmöjligheter. Det finns också gott om utrymme vid garnisonsområdet för expansion, liksom god tillgång till övningsfält.

Det här är en utveckling som vi moderater vill bejaka. Redan idag arbetar vi nära försvarsmakten i Halmstad för att säkerställa att de har goda förutsättningar att verka. Den relationen vill vi fördjupa ytterligare så att Halmstad som garnisonsstad är en attraktiv plats att verka på.

Moderaterna i Halmstad kommer arbeta för:

 • att behålla flygplatsen för att möjliggöra ett FM-logistikcenter i Halmstad
 • att möjliggöra för Försvarsmakten att behålla övningsfält i och omkring Halmstad
 • att utveckla kommunens redan goda relation med Försvarsmakten ytterligare för att säkerställa att deras verksamhet kan fortsätta att utvecklas

 

Tillväxt i hela Halmstad

Med en framtida befolkning på 150 000 invånare är det helt avgörande att vi får fram fler bostäder och arbetsplatser i kommunen. Vi vill inte bara utveckla Halmstads tätort utan vill se att hela Halmstad växer, utvecklas och ges möjlighet att dra nytta av tillväxten.

Även om bostäder är viktigt så behövs det mer, inte minst fungerande kommunikationer som gör att vi kan ta oss både inom Halmstad och till andra platser i världen. De satsningar som vi prioriterat med resecentrum för ett smidigare användande av kollektivtrafiken, men också investeringar i Halmstad Flygplats har gett oss bättre tillgång till omvärlden.

Bredbandsutbyggnaden kommer att slutföras under de närmaste åren, där samtliga halmstadbor kommer erbjudas en fiberanslutning. Det här skapar en bra grund för att kunna bo och verka på samma villkor över hela kommunen. Nu vill vi också att våra kommunala tjänster ska digitaliseras i högre utsträckning än idag vilket ytterligare kommer att öka servicegraden.

Moderaterna i Halmstad kommer arbeta för:

 • att ökat byggande för fler bostäder, men också verka för en mer flexibel bostadsmarknad för fler tillgängliga bostäder
 • att Halmstad har en fungerande infrastruktur och smarta transportlösningar, som ger oss goda kommunikationer både inom och utanför vår kommun
 • att utveckla digitaliseringsmöjligheter för tillväxt i hela kommunen
 • att möjligheten att leva och verka på landsbygd och i glesbygd förbättras, genom att underlätta för näringsetableringar
 • att mångfald och olika lokala lösningar alltid uppmuntras – i hela kommunen
 • att gynna alternativa icke-kommunala initiativ för service som skolor, vårdinrättningar, och äldreboenden
 • att Halmstads utpekade serviceorter ska fortsätta utvecklas
 • att förbättra förutsättningarna för att starta och driva företag
 • att Halmstads nya besöksnäringsstrategi får genomslag i konkret politik som stärker våra turismföretagare
 • att utbyggnaden av bredband färdigställs i hela kommunen
 • att strandskyddet reformeras så att det generella skyddet ersätts med strandskydd i områden som kommunen aktivt pekar ut

 

En miljövänlig kommun

Sverige är världsledande på miljöområdet och ekokommunen Halmstad ska vara ett föredöme i Sverige. Detta kan vi bara uppnå tillsammans. Vi vill göra det lättare för dig att göra bra saker för miljön, till exempel genom enklare källsortering, eller genom god tillgång till laddinfrastruktur.

Det ska alltid vara enkelt att resa i, från och till Halmstad. Samtidigt har vi ett stort gemensamt ansvar för att våra resor inte skadar miljön och förstör förutsättningarna för framtida generationer. Vi vill därför göra stora insatser för att minska resandets miljöpåverkan.

Med att Halmstad som tar sikte mot 150 000 invånare så kommer det också behövas nybyggnation genom både exploatering av ny mark och förtätning. Vid förtätning tas mark i anspråk som innan utgjort gröna inslag i bebyggelsen. För oss är det viktigt att detta kompenseras, bland annat med gröna tak och väggar, men också med blåa inslag i form av vatten. Ett växande Halmstad ska inte stå i konflikt med ett grönt Halmstad.

Det går heller inte alltid att säga att ekologisk mat är bättre än konventionell ur miljösynpunkt. Därför vore det bättre att i stället för krav på ekologiskt, ställa ökade krav på hållbarhet utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter i upphandlingar. Därför vill vi att i kommunala upphandlingar avseende livsmedel ska det ställas större hållbarhetskrav framför krav på ekologiskt.

Moderaterna i Halmstad kommer arbeta för:

 • att alltid söka nya lösningar för att göra det lättare att göra rätt
 • att den optiska sorteringen utökas med fler färger under nästa mandatperiod
 • att utbyggnaden av laddstolpar fortsätter i Halmstad
 • att flygplatsen fortsätter öka inblandningen av biobränsle
 • att det fortsatt satsas på tågtrafiken, söder-, norr- och österut, både för människor och för gods, där byggandet av sista etappen av resecentrum är en bärande del
 • att stadsbussarna i Halmstad ska drivas med elektricitet för att minska utsläpp och buller
 • att HEM:s energipolitik skall värna klimatet och vara miljömässigt hållbar
 • att alltid välja de miljöinsatser som ger mest nytta för pengarna
 • att främja gröna tak och väggar med blå inslag i staden
 • att kraven på ekologisk mat ersätts med ett hållbarhetskrav

 

Enkelt att resa i, till och från Halmstad

År 2050 kommer Halmstad att ha 150 000 invånare. Det ställer stora krav både på befintlig infrastruktur och på omfattande nybyggnation. Men det ger oss också möjligheter att hitta nya smarta trafiklösningar. Med en tätare stad kommer dessutom kollektivtrafiken få förutsättningar att bli betydligt mer attraktiv.

Vi moderater tror på bilen, för att den ger stor individuell frihet och är en möjlighet för människor att få vardagen att fungera. Därför måste vi i takt med att staden växer fortsätta att utveckla våra vägar till att möta Halmstadbornas behov. Vi måste också säkerställa att det finns tillräckligt med p-platser både i centrum och i våra bostadsområden. Vi är också övertygade om att ny teknik kommer ge oss bilar med betydligt mindre ekologiskt fotavtryck i framtiden. Denna utveckling har kommunen ett ansvar att stötta.

Möjligheterna att ta sig till och från Halmstad måste också vara goda. Vi vill fortsätta att utveckla Halmstad Flygplats och vill att den ska drivas vidare även efter 2020. Samtidigt vill vi se en tydlig prioritering av tåget, där tätare och snabbare förbindelser söderut kommer högst, men inte ensamt, på vår lista. I detta sammanhang är det glädjande att notera att Trafikverket prioriterat både dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg, som är nödvändig för att förbättra trafiken söderut, samt etapp 3 av resecentrum. Detta är en utveckling som vi har varit – och kommer fortsätta vara – drivande i.

Moderaterna i Halmstad kommer arbeta för:

 • att vi bygger fler fasta förbindelser över Nissan för kollektiv- och biltrafik, gående och cykel
 • att Slottsmöllebron ersätts med en ny bro
 • att en ny väg mellan Flygstaden och Galgberget ska byggas
 • att det finns god tillgänglighet till parkeringar, dels genom nybyggnation, dels genom nya smarta lösningar för att informera om lediga parkeringar
 • att driva smart politik för minskade utsläpp och fortsatt utveckling av fordonsflottan
 • att flygplatsen utvecklas och inte avvecklas i Halmstad, men fortsätter arbetet för att bli klimatneutralt till 2030
 • att Halmstad ska ha som mål att vara en nod för järnvägen längs Västkustbanan – vilket stärker Halmstad som regionalt centrum och ger möjlighet att pendla till boende och arbete
 • att Getinge på sikt får en ny permanent järnvägsstation
 • att persontrafik till Markaryd startas så snart som det är möjligt
 • att införa ett gränsöverskridande biljettsystem som gör det enkelt att resa i, till och från Halmstad
 • att all miljö- och klimatpolitik ska vara kostnadseffektiv med beräknad miljönytta
 • att fortsätta utveckla cykelinfrastrukturen. Det ska vara lätt, säkert och roligt att cykla i Halmstad

 

Digitalisering och det smarta Halmstad

Ny teknik kan minska kommunens kostnader och frigöra personalresurser, men också förbättra invånarservicen och öka tillgängligheten till kommunala tjänster. Digitalisering är därför en av få saker som har potential att erbjuda ett storskaligt nytt svar på hur vi ska kunna klara av kommunernas åtaganden i framtiden.

Halmstad ska vara ledande på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och vi ska vara en kommun som präglas av ett innovationsklimat där vi alltid tänker digitalt först.

Den digitala infrastrukturen ska nå överallt och hålla hög kvalitet.

Moderaterna i Halmstad kommer arbeta för:

 • att utbyggnad av bredband ska gälla hela kommunen så att moderna lantbruksföretag och övrig gårdsförsäljning ska få möjlighet att växa och skapa nya arbetstillfällen
 • att Halmstads gatubelysningsnät ska användas för att skapa nya smarta tjänster, till exempel för laddning av cyklar och bilar och smart belysning som bidrar till en trygg stad
 • att Halmstads Stadsnät bygger en öppen infrastruktur i hela Halmstad för Sakernas Internet, IoT
 • att Halmstad tar fram ett program för att tillhandahålla Öppen data, så att privata tjänsteleverantörer kan integrera offentlig data i sina tjänster för att skapa ett mervärde för invånare och besökare
 • att Halmstads kommun ska kännetecknas av en innovationskultur, där till exempel hackathons blir ett naturligt verktyg för att kommunen tillsammans med Högskolan, företag och offentliga myndigheter ska kunna utveckla nya verktyg för att effektivisera kommunens verksamhet och förbättra servicen till Halmstadborna

 

God tillgång till vatten för alla behov

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel. Men det är också en viktig resurs för mycket annat, allt från tvätt och hygien, till fasadrengöring och bevattning. Vattenkrisen 2017 gjorde det tydligt att allt detta inte kan tas för givet och att det krävs större politiskt fokus på vattenförsörjningen.

Vår uppfattning är att vattenresurserna i Halmstad ska klara av att försörja Halmstad med vatten för alla ovan nämnda behov. Vår uppgift som politiker är att se till att det finns tillräckligt med vatten för att klara detta. Arbetet för att säkerställa god tillgång till vatten är tvådelat. Det kommer att krävas nya vattenresurser för att försörja ett växande Halmstad, men också att onödig vattenförbrukning minskas. Dessa två arbetssätt måste drivas parallellt.

Moderaterna i Halmstad kommer arbeta för:

 • att öka produktionen av vatten i Halmstad för att tillgodose de behov som hushåll och företag har
 • att frågan om en ny vattenledning från Bolmen prioriteras och att vi använder denna nya möjlighet till att frigöra mark för företag och bostäder i en del av dagens vattenskyddsområden
 • att införa kostnadseffektiva lösningar för att minska onödig vattenanvändning
 • att läckage i vattennätet identifieras och åtgärdas

 

Alla ska känna sig trygga i Halmstad. Oavsett om man är barn eller vuxen, mitt i livet eller äldre, kvinna eller man. Oavsett om klockan är tolv på förmiddagen, halv åtta på kvällen eller mitt i natten. Oavsett om det är mörkt eller ljust ute. Tyvärr visar polisens trygghetsundersökning att så inte är fallet. Varannan Halmstadbo känner stor oro för brottsligheten i samhället och var femte utsätts för brott varje år. Det är givetvis inte acceptabelt.

Moderaterna i Halmstad kommer arbeta för:

 • att Halmstads kommun tecknar avtal med Polisen om kameraövervakning på extra otrygga platser i kommunen
 • att det genomförs fler boendedialoger för att öka tryggheten i bostadsområdena
 • att Halmstad stöttar och satsar på frivilliga insatser, exempelvis nattvandrare
 • att Halmstad satsar på trygg stadsplanering genom att bygga bort otrygga inslag i den fysiska miljön

 

En effektiv kommunal organisation

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för att hålla god service till låg kostnad. Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Att ta ansvar för ekonomin är grunden i Halmstadmoderaternas politik. Det är en förutsättning för att kunna hålla hög kvalitet inom skola och omsorg. Det är också genom vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi kan hålla det vi lovar. Halmstad står inför utmaningar som kommer att kräva ett fortsatt starkt ledarskap och en ekonomi i balans.

Halmstad utvecklas och det är bra. Det innebär mer service och ett större utbud för Halmstadborna. För att utvecklingen ska ske ansvarsfullt krävs det investeringar i vägar och kollektivtrafik. Vår uppfattning är att markförsäljning på nybyggnadsområden ska finansiera ny infrastruktur. Halmstadborna ska inte behöva betala för att få nya grannar.

De närmaste decennierna står Sverige som inför stora demografiska förändringar. När allt fler blir äldre kommer fler behöva försörjas av färre. Det är därför av största vikt att Halmstads kommun har en ordnad ekonomi och en effektiv organisation, som lever upp till Halmstadbornas förväntningar.

Vi säger nej till höjd kommunalskatt och kommer att sänka den om utrymme finns; utan att tumma på våra höga kvalitetskrav. Vår utgångspunkt är att alltid få ut maximalt värde ur varje skattekrona. Fortsatt stark fokus ska gälla på styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter.

Moderaterna i Halmstad kommer arbeta för:

 • att kommunalskatten inte höjs
 • att sänka skatten om utrymme finns och utan att tumma på kvalitetskraven
 • att ständigt effektivitetsförbättra all verksamhet som drivs i egen regi
 • att fortsatt ha stark fokus på styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter
 • att markförsäljningar ska finansiera ny kommunal infrastruktur
 • att kommunens organisation förändras i grunden för att bli mer effektiv och tidsenlig
 • att Halmstad i samarbete med Region Halland och länets övriga kommuner hittar långtgående lösningar för att genom nya typer av samarbeten minska det offentligas kostnader för administration och därmed öka resurserna i kärnverksamheterna