BOSTÄDER

Med ett snabbt växande Halmstad är en av våra största utmaningar att se till att det finns tillräckligt med bostäder. Tiden från planering till inflyttning måste kortas betydligt. Byråkratin ska förenklas. Endast krav som är absolut nödvändiga ska ställas.

Moderaterna i Halmstad vill att vi omvandlar Larsfridsområdet mellan Resecentrum och E6 från industri till bostäder och kontor. Vi vill också se att området runt Halmstad C utvecklas och att det skapas bostäder och arbetstillfällen i direkt anslutning till stationen. De möjligheter som har skapats i Framtidsplan 2050 ska tas tillvara på det sätt som marknaden efterfrågar.

Vi vill gärna se en bättre konkurrens på bostadsmarknaden i Halmstad och vill underlätta för nya aktörer att etablera sig, till exempel genom avyttring av delar av HFAB:s bestånd.

att sälja och omvandla delar av HFAB:s bostadsbestånd för att fler ska få möjlighet att äga sitt eget boende och locka nya bostadsbolag till Halmstad

att nya detaljplaner ska vara flexibla, ge utrymme för nytänkande och olika lösningar och inte detaljreglera utformningen av bostäder och fastigheter. Endast det som är absolut nödvändigt ska regleras

att det vid ansökan direkt ges besked om ärendet behöver kompletteras

att Halmstad ska korta handläggningstiderna för bygglov