EN EFFEKTIV OCH ANSVARSFULL KOMMUNAL ORGANISATION

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för att hålla god service till låg kostnad. Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Att ta ansvar för ekonomin är grunden i Halmstadmoderaternas politik. Det är en förutsättning för att kunna hålla hög kvalitet inom skola, vård och omsorg. Det är också genom vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi kan hålla det vi lovar. Halmstad står inför utmaningar som kommer att kräva ett fortsatt starkt ledarskap och en ekonomi i balans.

Halmstad utvecklas och det är bra. Det innebär mer service och ett större utbud för Halmstadborna. För att utvecklingen ska ske ansvarsfullt krävs det investeringar i vägar och kollektivtrafik. Vår uppfattning är att markförsäljning på nybyggnadsområden ska finansiera ny infrastruktur.

De närmaste decennierna står Sverige som inför stora demografiska förändringar. När allt fler blir äldre kommer fler behöva försörjas av färre. Det är därför av största vikt att Halmstads kommun har en ordnad ekonomi och en effektiv organisation som lever upp till halmstadbornas förväntningar.

Vi vill sänka kommunalskatten i Halmstad nästa mandatperiod. Skatten i Halmstad ska inte vara högre än snittet i Halland. Vår utgångspunkt är att alltid få ut maximalt värde ur varje skattekrona. Fortsatt stark fokus ska gälla på styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter. Varje skattekrona måste först skapas, innan den spenderas.

Halmstads kommun ska vara en modern arbetsgivare som erbjuder konkurrenskraftiga villkor och attraherar kompetent och engagerad personal. Medarbetarnas kompetens, engagemang och bemötande definierar i hög grad kvaliteten i verksamheten.

Vägen till kompetenta, engagerade och professionella medarbetare går via gott ledarskap och det ska finnas goda ledare som inom alla kommunens verksamheter uppmuntrar initiativ och innovation från medarbetare. Det politiska ledarskapet ska därför fortsätta utvecklas så att det med tillit bejakar nytänkande och kreativitet

att Halmstad i samarbete med Region Halland och länets övriga kommuner hittar långtgående lösningar för att genom nya typer av samarbeten minska det offentligas kostnader för administration och därmed öka resurserna i kärnverksamheterna

att säkerställa att Halmstad kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder konkurrenskraftiga villkor och som lockar kompetent och engagerad personal

att skapa ett klimat i kommunen där vi uppmuntrar idéer och innovation samt har en tillåtande inställning, bejakar goda exempel och lyfter fram duktiga ledare

att markförsäljningar ska finansiera ny kommunal infrastruktur

att fortsatt ha stark fokus på styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter

att ständigt effektivitetsförbättra all verksamhet som drivs i egen regi

att kommunalskatten sänks till under Hallands-snittet under mandatperioden