EN KLIMATSMART KOMMUN

Sverige är världsledande på miljöområdet och ekokommunen Halmstad ska vara ett föredöme i Sverige. Detta kan vi bara uppnå tillsammans. Vi vill göra det lättare för invånarna att göra bra saker för miljön till exempel genom enklare källsortering och genom god tillgång till laddinfrastruktur.

Det ska alltid vara enkelt att resa i, till och från Halmstad. Samtidigt har vi ett stort gemensamt ansvar för att våra resor inte skadar miljön och förstör förutsättningarna för framtida generationer. Vi vill därför göra stora insatser för att minska resandets miljöpåverkan genom att möjliggöra drivmedelsstationer för fossilfria bränslen.

Med ett Halmstad som växer kommer det också behövas nybyggnation genom både exploatering av ny mark och förtätning. Vid förtätning tas mark i anspråk som innan utgjort gröna inslag i bebyggelsen. För oss är det viktigt att detta kompenseras.

Ekologisk mat är inte alltid bättre än konventionell ur miljösynpunkt. Därför är det bättre att ställa ökade krav på hållbar framställning och att välja närodlat utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter i upphandlingar. I kommunala upphandlingar av livsmedel ska det således ställas högre hållbarhetskrav och krav på närodlat i stället för krav på ekologiskt.

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel men det är också en viktig resurs för mycket annat, allt från tvätt och hygien till fasadrengöring och bevattning. De senaste somrarnas vattenbrist har gjort det tydligt att allt detta inte kan tas för givet och att det krävs större politiskt fokus på vattenförsörjningen. Vår uppgift som politiker är att se till att det finns tillräckligt med vatten för att klara av att försörja Halmstad. Arbetet för att säkerställa god tillgång till vatten är tvådelat. Det kommer att krävas nya vattenresurser för att försörja ett växande Halmstad men också att onödig vattenförbrukning minskas. Dessa två arbetssätt måste drivas parallellt.

Tekniskt vatten är ett samlingsnamn för vatten som inte kan konsumeras, men som kan användas för mycket annat. Halmstad har mycket stor potential att ersätta dricksvatten med tekniskt vatten, till exempel i industriverksamhet, och detta vill vi möjliggöra

att utöka samarbetet med närliggande kommuner, Laholm och Båstad, för att dela på investeringar

att så långt det är möjligt ersätta dricksvatten med så kallat tekniskt vatten i de verksamheter som förbrukar mycket vatten

att läckage i vattennätet identifieras och åtgärdas

att införa kostnadseffektiva lösningar för att minska onödig vattenanvändning

att öka produktionen av vatten i Halmstad för att tillgodose de behov som hushåll och företag har

att Halmstad flygplats fortsätter sin utveckling av framtidens drivmedel

att fler fossilfria drivmedels- och laddstationer kan byggas nära E6:an

att kraven på ekologisk mat ersätts med krav på hållbar framställning och på närodlat

att kommunen arbetar aktivt med att förbereda och implementera ökade krav på avfallsåtervinning både vad gäller verksamheter och hushåll

att det fortsatt satsas på tågtrafiken, söder-, norr- och österut, både för människor och för gods, där byggandet av sista etappen av resecentrum är en bärande del

att alltid välja de miljöinsatser som ger mest nytta för pengarna