ETT SMARTARE OCH VÄXANDE HALMSTAD

Halmstad växer och med befolkningstillväxt ställs nya krav på att få fram fler bostäder och fler arbetstillfällen i kommunen. Vi vill inte bara utveckla Halmstads tätort utan vill se att hela Halmstad växer, utvecklas och ges möjlighet att dra nytta av tillväxten. Många vill bo utanför tätorten, nära naturen, i hus med egen trädgård. Samtidigt vill många äldre flytta till ett mindre boende utan att behöva lämna sitt närområde.

Även om bostäder är viktigt så behövs det mer, inte minst en fungerande infrastruktur och kommunikationer som gör att vi kan förflytta oss både inom Halmstad och till andra platser i landet och vidare ut i världen. De satsningar som vi prioriterat med resecentrum för ett smidigare användande av kollektivtrafiken, men också investeringar i Halmstad Flygplats, har gett oss bättre tillgång till omvärlden. Vi satsar nu på omställning till elfordon och på att kartlägga behov och möjligheter för utbyggnad av laddinfrastrukturen.

Bredbandsutbyggnaden har i princip slutförts och samtliga hushåll i Halmstad har erbjudits en fiberanslutning. Detta har skapat en bra grund för att kunna bo och verka på samma villkor över hela kommunen. Den digitala infrastrukturen ska nå överallt och hålla hög kvalitet.

Utvecklingen av ny teknik kommer att minska kommunens kostnader och frigöra personalresurser men också förbättra invånarservicen och öka tillgängligheten till kommunala tjänster. Digitaliseringen kan erbjuda ett storskaligt nytt svar på hur vi ska kunna klara av våra kommunala åtaganden i framtiden när behoven ökar och arbetskraften inte räcker till. Halmstad ska vara ledande när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter och vi ska vara en kommun som präglas av ett innovationsklimat där vi alltid tänker digitalt först.

att Halmstad tar fram ett program för att tillhandahålla öppen data så att privata tjänsteleverantörer kan integrera offentlig data i sina tjänster för att skapa ett mervärde för invånare och besökare

att Halmstads kommun ska kännetecknas av en innovationskultur där kommunen tillsammans med högskolan och näringslivet ska utveckla nya verktyg för att förbättra servicen till Halmstadborna

att Halmstads gatubelysningsnät ska användas för att skapa nya smarta tjänster, till exempel för laddning av cyklar och bilar och smart belysning som bidrar till en trygg stad

att Halmstad blir en dygnet runt-öppen kommun där smarta digitala tjänster finns tillgängliga alla dygnets timmar

att kulturmiljöprogram och andra regelverk uppdateras för att underlätta installation av solcellsparker på egen mark

att möjligheten att leva och verka på landsbygd och i glesbygd förbättras, bland annat genom att underlätta för näringsetableringar och bedrivandet av gårdsförsäljning av livsmedel och dryck

att utveckla laddinfrastrukturen i Halmstad

att Halmstad har en fungerande infrastruktur och smarta transportlösningar som ger oss goda kommunikationer både inom och utanför vår kommun

att fortsätta utveckla digitaliseringsmöjligheter för tillväxt i hela kommunen