IDROTT OCH FRITID

Halmstad har en stark tradition som idrottsstad. Vi vill fortsätta att utveckla idrotts- och fritidsverksamheten med målsättningen att fler barn och ungdomar ska få en bra fritid.

Frivilliginsatser skapar förutsättningar för att föreningslivet ska fungera. Därför är det helt avgörande för framtiden att fler ska vilja engagera sig som ledare och funktionärer i våra föreningar. Vi som tror på individen ser också att det finns mängder av goda idéer som tyvärr aldrig blir genomförda. Vi kommer därför att verka för att våra föreningar får ett ökat självbestämmande och möjligheter att profilera sig genom att tänka annorlunda.

För att föreningslivet och breddidrotten ska fungera krävs det också att det finns elitidrottsföreningar som fångar upp idrottarna efter ungdomsåren. Vi har många idrottslag på hög nationell nivå men flera
av våra elitidrottslag dras också med stora problem. Att vara lyhörd för detta och att hitta nya arbetssätt för att lyfta elitidrotten i Halmstad blir en viktig uppgift de kommande åren.

att utveckla fler nya ridleder vilket också innebär ökad ridturism

att ett riksidrottsgymnasium etableras i Halmstad

att stärka möjligheterna för elitidrotten att utvecklas i Halmstad

att utveckla möjligheterna för föreningsdrivna anläggningar och ge bidrag till barn och ungdomsverksamheter istället för 0-taxa på kommunala lokaler

att stärka föreningarnas möjlighet att utveckla sina verksamheter utan att kommunala ersättningsmodeller styr i vissa riktningar