NÄRINGSLIV OCH FÖRETAGANDE

Företagande är avgörande för jobbskapande och tillväxt. Att få ett gott bemötande och god kommunal service är en förutsättning för kommunens resa mot ett bättre företagsklimat. Nu tar vi nya tag i företagandet.

Det måste bli enklare att starta, driva och utveckla företag  Halmstad. Entreprenörer måste ges ännu bättre förutsättningar att vilja och våga satsa på sina idéer och kommunen måste stötta utvecklingen av det lokala näringslivet.

Arbetet med att genomföra regelförenkling ska prioriteras i all kommunal verksamhet och uppföljning av detta måste ske kontinuerligt. Kommunen får inte utgöra ett hinder för företag som vill utvecklas och växa. Vi vet att företagens välmående och utveckling skapar ett bättre samhälle och lägger grunden för Halmstads tillväxt.

Många aktiva inom de kulturella kreativa näringarna är få- och enmansbolag som kan växa om rätt förutsättningar ges. Vi vill därför förbättra de kreativa näringarnas koppling till Halmstads näringslivsutveckling.

att förenkla och förbättra förutsättningarna för de kulturella kreativa näringarna

att fördjupa samarbetet mellan skolan och det lokala näringslivet i syfte att stärka kompetensförsörjningen

att bevara och utveckla utmaningsrätten i kommunen

att införa färre och tydligare krav i offentlig upphandling, med målsättningen att öka möjligheterna för mindre aktörer att offerera

att kommunal verksamhet inte ska konkurrera med privata entreprenörer inom verksamhet som kan bedrivas i privat regi

att skapa bättre möjligheter för direktanvisning av mark till privata aktörer

att fortsätta tydliggöra och förenkla regelverket kring kommunens myndighetsutövning samt skapa attraktiva och långsiktiga spelregler för restaurangnäringen

att införa servicegaranti med tydligt angivna tidsfrister och där kompensation utgår om kommunen inte lever upp till garantin

att företagen ska få en god service och ett gott bemötande i all kommunal verksamhet