TRYGG VÅRD OCH OMSORG

Halmstads kommun finns till för medborgarna. Valfrihet, god service och en hjälpsam inställning är våra ledstjärnor. Vi moderater kommer alltid kämpa för ökad flexibilitet och valfrihet inom välfärden.

Den enskilde ska själv kunna välja vilket stöd den behöver ha och hur detta ska tillhandahållas. Det är viktigt att det finns olika alternativ och utförare. Det ska finnas bostäder för olika behov så att alla ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Därför vill vi uppmuntra både privata entreprenörer och HFAB att bygga nya trygghetsboenden – och vi ska stötta detta ekonomiskt.

Ett särskilt fokusområde för vår del kommer att vara att stärka kommuninvånarnas psykiska hälsa och tillsätta resurser så att det finns kapacitet att hjälpa de människor som söker vård för psykiatriska tillstånd.

Digital teknik medför stora möjligheter och är redan idag ett komplement till övrig hemtjänst och äldreomsorg. Med hjälp av digitala verktyg kan vården och omsorgen flytta närmare invånarna och ge människor ökat medbestämmande och självständighet samt fokusera resurser där de behövs bäst. Genom införande av IT-lösningar på bred front kommer Halmstads kommun också uppfattas som en modern och attraktiv arbetsgivare.

att Halmstad utvecklar samarbetet med Region Halland för utökad läkarmedverkan

att göra en storsatsning på digitalisering så att äldre kan bo kvar hemma längre och med hjälp av smarta tekniska hjälpmedel leva ett självständigt, tryggt liv med hög integritet

att trygghetslarm erbjuds utan biståndsbeslut

att biståndsbesluten ska vara flexibla så att det blir lättare att byta insats

att möjliggöra för såväl privata entreprenörer som HFAB att bygga nya trygghetsboenden

att det ska finnas en öppenhet för att erbjuda andra privata samhällsfunktioner för till exempel livsmedel, tillagning och matdistribution som levereras till äldreboende och egna bostäder

att Halmstad erbjuder olika typer av utbildningar eller andra aktiviteter som ger anhöriga och frivilliga både avkoppling och social samvaro

att uppmuntra till olika gemensamhetsstärkande aktiviteter i alla åldersgrupper, för ökad trivsel och livskvalitet, för att på olika sätt motverka ensamhet hos äldre

att genom ökad samverkan med region Halland inom psykiatrin öka tillgängligheten till rätt insatse

att öka kunskaper om hur man stärker psykisk hälsa hos alla personalgrupper för att på så vis förebygga social isolering och utanförskap

att alla anställda erbjuds karriärmöjligheter

att vi satsar på omsorgspersonalen till exempel genom renodling av undersköterskans/- skötarens yrkesroll