TYDLIG ARBETSLINJE OCH BÄTTRE ARBETSMARKNAD

Det finns inget som är viktigare för personlig frihet och trygghet än ett arbete.

I Halmstad är det därför arbetslinjen som gäller. Invånarna ska försörja sig genom antingen arbete, företagande eller studier som leder till egenförsörjning.

Vi ska ha tydliga aktivitetskrav i försörjningsstödet. Den som är arbetsför och har bidrag som sin huvudförsörjning ska på heltid förberedas för att komma ut i arbete. I Halmstad ska inga undantag från riksnormen för försörjningsstöd göras. Halmstad ska ha nolltolerans mot bidragsbrott och hembesök ska vara standard för att få försörjningsstöd.

Halmstad har som så många andra kommuner stora utmaningar med integrationen. Särskilt tydligt syns detta på arbetsmarknaden. Skillnaden i förvärvsarbete mellan inrikes och utrikes födda är fortsatt oroväckande stor och riskerar att permanenta utanförskapet. De viktigaste delarna i vår lokala integrationspolitik är vägen till arbete och att stärka fokus på verkliga kunskaper i svenska.

I Halmstad ska utbildning leda till arbete eller vidare studier. Våra utbildningar ska ha tydligt arbetsmarknadsfokus som syftar till att så fort som möjligt kunna försörja sig själv genom arbete eller företagande.

Den som är redo att arbeta hårt för att lämna utanförskap ska ha de bästa av möjligheter att lyckas. Målet för den som uppbär försörjningsstöd ska alltid vara att så fort som möjligt lämna bidragsberoende och gå till egenförsörjning.

Det ska vara lätt och smidigt att i en tid av snabb förändring på arbetsmarknaden kunna ställa om. I Halmstad ska det finnas relevanta utbildningar för att alla ska kunna behålla en långsiktig etablering på arbetsmarknaden

att det ska ställas tydligare prestationskrav inom svenska för invandrare

att Halmstad ska ha ett tydligt arbetsmarknadsfokus inom sina gymnasie- och vuxenutbildningar

att få ett mer utvecklat stöd till företag som väljer att ta sig an praktikanter

att starta ett Jobbskapar-nätverk med företag som vill jobba med att öppna upp arbetsmarknaden

att utöka samarbetet med externa matchningsaktörer

att Halmstad använder digitalisering inom försörjningsstödet för att frigöra resurser till jobbcoachning

att ställa krav på heltidsaktivering för att uppbära försörjningsstöd och andra ekonomiska ersättningar från kommunen

att ha nolltolerans mot fusk och felaktigheter i bidragssystemen

att minska kostnaderna för försörjningsstöd genom slopade undantag från riksnormen

att öka anställningsbarheten för de som står längst från arbetsmarknaden